+48 734 914 914 biuro@pgf.org.pl

Umowa może ulec rozwiązaniu przede wszystkim w poniższych przypadkach:

1. gdy klient nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta złoży wypowiedzenie umowy (wtedy umowa trwa do końca okresu na który została zawarta),

2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Pojazd podlega wyrejestrowaniu, w przypadku:
przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
kradzieży pojazdu;
wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku gdy w ciągu 30 dni pojazd nie zostanie zarejestrowany – dotyczy to samochodów ubezpieczonych jeszcze przed ich rejestracją,

4. w przypadkach sprzedaży pojazdu, gdy nowy właściciel nie będzie chciał kontynuować ubezpieczenia,

5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu; w większości przypadków jest to przekazanie pojazdu do stacji demontażu,

6. z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą,

7. z dniem wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu.

8. po wznowieniu umowy klient może ją również wypowiedzieć w sytuacji, gdy na ten sam okres ubezpieczenia zawarł drugą umowę w innym zakładzie ubezpieczeń.

Klienci którzy zdecydowali się na zawarcie umowy na odległość (za pośrednictwem telefonu lub strony internetowej) mogą dodatkowo odstąpić od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W każdym z powyższych przypadków wypowiedzenie polisy powinno zostać przekazane zakładowi ubezpieczeń w formie pisemnej. Znaczna część ubezpieczycieli honoruje w tym przypadku skan podpisanego wypowiedzenia przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wypowiedzenie jest wysłane za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej – za chwilę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.